Габина: Обувки от онлайн магазин Габина

Содержание

Обувки

С настоящите Общи условия се уреждат отношенията между Габина ООД, като доставчик и неговите клиенти, като потребители на интернет сайта на доставчика https://www.gabinashop.com/. Gabina Shoes е търговска марка и навсякъде в Общите условия под Gabina Shoes се има предвид претежателят на търговската марка „Gabina Shoes“.

І. Общи положения

1.1. ИНФОРМАЦИЯ за доставчика съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите Наименование:  Габина ООД също позната като търговска марка GABINA  (важи до края на условията) Седалище и адрес на управление: Габина ООД   гр.Добрич  бул 25 Септември №49 .  email: [email protected], тел. 0886 490 421. Вписване в публични регистри: МОЛ : Станислав Митев ; БУЛ : 103883510

1.2. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия и с кликването върху който и да е линк, бутон, картинка или приложение, разположени на сайта https://www.gabinashop.com/ потребителят изрично и безусловно се съгласява с тях.

1.3. Gabina Shoes си запазва правото да променя дизайна на https://www.gabinashop.com/, неговото съдържание и настоящите Общи условия по всяко време. Промените стават валидни в момента на тяхното изпълнение/публикуване на https://www.gabinashop.com/.

ІІ. Термини

Термините използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:  Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър при изписване на електронния адрес https://www.gabinashop.com/. Потребител на https://www.gabinashop.com/ е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до https://www.gabinashop.com/ чрез пренасочване от друг интернет сайт, с цел да извършва покупки на стоки по електронен път. Потребител с регистрация е всяко лице, което е извършило указани от Gabina Shoes действия, в резултат на които се включва в базата данни на Gabina Shoes и може да прави проверка на историята на поръчките си в https://www.gabinashop.com/ Потребител с бърза поръчка е всяко лице, което е извършило указани от Gabina Shoes действия, за да направи поръчка на стока от https://www.gabinashop.com/, без да се регистрира и не се включва в базата данни на Gabina Shoes. Браузър — компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на «троянски коне» или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право. Потребителски профил е обособена част от https://www.gabinashop.com/, съдържаща информация за потребителя — e-mail адрес и парола, чрез които са достъпни услугите, предоставяни от Gabina Shoes и се извършва обмен на информация между потребителя и Gabina Shoes; Договор за продажба от разстояние — всеки договор, сключен въз основа на предложение от Gabina Shoes и потребител като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си. Всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор. При извършване на електронно изявление за сключване на договор за продажба, потребителят се съгласява, както с настоящите Общи условия, така и със съдържанието на договора за продажба от разстояние, предвиждащ начините на плащане, достъпен на видно място на https://www.gabinashop.com/. Брошура/известия/съобщения — информационни средства, основно електронни, касаещи продукти, услуги в търговските обекти на Gabina Shoes и на партньорите, включително и закупуване на ваучери, или промоции предлагани в определен период от време;

ІІІ. Поверителност на предоставените данни

3.1. Личните данни, които Gabina Shoes получава при регистрацията или при сключване на договор за продажба без регистрация, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.

3.2. Gabina Shoes изпълнява изискванията на Закона за защита на личните данни и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на сключване на договора от разстояние, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

3.3. С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде съхранявана и обработвана по предвидения в тях и в закона ред, както и се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в https://www.gabinashop.com/, да бъдат използвани от Gabina Shoes за целите на директния маркетинг.

3.4. Gabina Shoes се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица — държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: — е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент; — информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури; — други посочени в закона случаи.

3.5. С регистрацията си в https://www.gabinashop.com/, потребителят се съгласява на обявения от него е-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от Gabina Shoes.

ІV. Ползване на https://www.gabinashop.com/

4.1. При използването на интернет страницата на Gabina shop, потребителят е отговорен за всички последствия, настъпили от неговото поведение, включително за всякакви имуществени, интелектуални, електронни или от всякакъв друг вид и характер вреди, причинени на интернет страницата, услугите, Gabina shop или всяко друго лице с което Gabina Shoes има сключен договор за съвместна дейност или за предоставяне на услуги според българското законодателство.

4.2. Интернет страницата е адресирана към потребители без и с регистрация. Възможността за поръчки през интернет е достъпна за потребители с местожителство в Република България и извън нея. Лица под 18 години нямат право да отправят изявления и да сключват договори по смисъла на настоящите Общи условия. С изпращането на поръчка и/или със създаването на профил потребителят декларира че е пълнолетен (лице навършило 18 години).

4.3. С приемането на настоящите Общи условия потребителят е уведомен, че цялото съдържание, включително, но не само изображения, изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание публикувани на https://www.gabinashop.com/ са собственост на Gabina shop.

4.4. Потребителят няма право да копира, прехвърля, изменя, използва, излага, предоставя и т.н. съдържанието на https://www.gabinashop.com/, без изричното писмено съгласие на Gabina Shoes, освен ако използването е с некомерсиална цел.

V. Поръчка, договор и плащане на цената

5.1. Потребителят има право да поръчва всички стоки, посочени в https://www.gabinashop.com/. При извършване на поръчката потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на https://www.gabinashop.com/ възможности. При извършване на поръчка потребителят влиза в договорни отношения с Gabina shop за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия. Договорът за продажба от разстояние между Gabina Shoes и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Gabina shop.

5.2. Оn-line системата за покупки през https://www.gabinashop.com/ отразява наличността на артикулите към актуалния момент на разглеждане, като предвид динамиката в продажбите е възможно определени продукти, публикувани и фигуриращи на сайта като „налични“ към момента на даване на поръчката, да бъдат изчерпани и да не могат да бъдат поръчани/потвърдени и доставени от https://www.gabinashop.com/.

5.3. Всички поръчки получени в петък вечер, събота и неделя или по време на официални празници се обработват в следващия първи работен ден.

5.4. Заплащането на цената по договора се извършва посредством посочените на https://www.gabinashop.com/ начини, като с извършването на плащане потребителят прави доброволно изявление, че е съгласен да заплати продукта и че е съгласен с Общите условия.

5.5. Посочените на https://www.gabinashop.com/ цени на продуктите са крайни и са с включен ДДС. Цената за доставка се плаща от потребителя, като при извършване на поръчката се посочва нейната стойност, освен ако изрично не е посочено друго.

5.6. Gabina shop си запазва правото да променя цените на продуктите,  както и тези за доставка.

5.7. Плащането се извършва с наложен платеж – при доставка на поръчания продукт, чрез банков превод, payal или e-pay. Банковата сметка на „Gabina Shoes“ ЕООД е в Уникредит Булбанк, IBAN: ……………………………., BIC: …………………………………..

VІ. Доставка

6.1. Доставката на поръчан чрез https://www.gabinashop.com/ продукт се извършва с куриерска фирма Лео Експрес до посочения от потребителя личен адрес. В случай, че клиента предпочита до офис, доставката се извършва с ЕКОНТ — удобни локации из цялата страна. Стандартната доставка между 1 и 3 чифта, но не повече от 2 кг, струва 5 лв. Цените засягат доставки, направени на територията на България, които не отговарят на условията да бъдат безплатни.

6.3. Поръчките за София и страната се обработват до 2 работни дни, в периода от 9:00 до 17:00 часа.

6.4. При доставката получателят подписва товарителница, с което се удостоверява точното изпълнение на поръчката.

VІІ. Рекламация. Гаранция. Отказ от поръчка

7.1. Рекламация при явни дефекти се предявява до 30 дни след закупуването на стоката, а при скрити дефекти при откриването им, но не по-късно от срока на гаранцията им. Разходите по връщането на продукт, свързан с рекламация и изпращането на нов продукт са за сметка на потребителя. Продуктите с рекламации се изпращат до офис на Еконт или Лео Експрес, в зависимост дали сте поръчали до личен адрес с ЛЕО Експрес или офис на ЕКОНТ. Адреса на изпращача можете да намерите в историята на куриерската фирма в случай, че не пазите товарителницата.

7.2. Гаранционният срок на търговската гаранция на продуктите е 30 дни. При разлепване и/или дефект, който може да бъде отстранен и само ако проблемът не е в резултат на неправилна експлоатация, обувните артикули се ремонтират в срок до 30 дни и се изпращат по куриер за сметка на клиента. Във връзка със спазване на вашите права и съблюдаване на Закона за защита на потребителите е важно да знаете, че: Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. Чл. 113. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. (3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока. (4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й и не трябва да понася значителни неудобства. (5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди. Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената. (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. (4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1. Цитираните членове са от Закона за защита на потребителите.

7.3. В случай, че получен от потребителя продукт не отговаря на желания от размер, потребителят има право да върне артикула за възстановяване на сума, като разходите по връщането и повторното изпращане са за сметка на потребителя.

7.4. При несъответствие на поръчаната стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности: да развали договора и да поиска възстановяване на заплатената от него сума или да иска намаляване на цената. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, ако Gabina shop се съгласи да бъде извършена замяна на стоката с нова или да поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. Gabina shop ще удовлетвори искане за разваляне на договора и ще възстанови заплатената от потребителя сума по банкова сметка на потребителя, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по ЗЗП, и е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на стоката с договора е незначително.

7.5. Отказ от поръчка На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите, потребител, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от куриера. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: закупената стока трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид и придружена с всички документи, които са получени заедно с продукта, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Транспортните разходи при връщане на стоката от потребителя до Gabina shop са за сметка на потребителя, като връщането става в офиса във гр Варна, До офис на ЛЕО Експрес. Gabina shop възстановява на потребителя заплатената от него за върнатата стока сума обратно по банков път  – до 14 работни дни, считано от датата, на която Gabina shop е получил пратката.

 Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. Когато потребител връща закупена от https://www.gabinashop.com/ с куриерска фирма  сумата за стоката се възстановява по банкова сметка на потребителя, след като бъде отворена пратката и се установи чрез съставяне на констативен протокол, че стоката отговаря на изискванията на посочени по-горе в т.7.5. 4. Ако стоката не отговаря на посоченото, същата се връща за сметка на потребителя на адреса, от който е изпратена до Gabina shop. Закупена стока от https://www.gabinashop.com/ се връща на адреса на Gabina shop  до Офис на ЛЕО ЕКСПРЕС гр Варна

VІІІ. Спорове и жалби

8.1. При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за кореспонденция адрес.

8.2. Всякакви спорове, които могат да настъпят между Gabina shop и потребител ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

Боти

С настоящите Общи условия се уреждат отношенията между Габина ООД, като доставчик и неговите клиенти, като потребители на интернет сайта на доставчика https://www.gabinashop.com/. Gabina Shoes е търговска марка и навсякъде в Общите условия под Gabina Shoes се има предвид претежателят на търговската марка „Gabina Shoes“.

І. Общи положения

1.1. ИНФОРМАЦИЯ за доставчика съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите Наименование:  Габина ООД също позната като търговска марка GABINA  (важи до края на условията) Седалище и адрес на управление: Габина ООД   гр.Добрич  бул 25 Септември №49 .  email: [email protected], тел. 0886 490 421. Вписване в публични регистри: МОЛ : Станислав Митев ; БУЛ : 103883510

1.2. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия и с кликването върху който и да е линк, бутон, картинка или приложение, разположени на сайта https://www.gabinashop.com/ потребителят изрично и безусловно се съгласява с тях.

1.3. Gabina Shoes си запазва правото да променя дизайна на https://www.gabinashop.com/, неговото съдържание и настоящите Общи условия по всяко време. Промените стават валидни в момента на тяхното изпълнение/публикуване на https://www.gabinashop.com/.

ІІ. Термини

Термините използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:  Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър при изписване на електронния адрес https://www.gabinashop.com/. Потребител на https://www.gabinashop.com/ е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до https://www.gabinashop.com/ чрез пренасочване от друг интернет сайт, с цел да извършва покупки на стоки по електронен път. Потребител с регистрация е всяко лице, което е извършило указани от Gabina Shoes действия, в резултат на които се включва в базата данни на Gabina Shoes и може да прави проверка на историята на поръчките си в https://www.gabinashop.com/ Потребител с бърза поръчка е всяко лице, което е извършило указани от Gabina Shoes действия, за да направи поръчка на стока от https://www.gabinashop.com/, без да се регистрира и не се включва в базата данни на Gabina Shoes. Браузър — компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на «троянски коне» или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право. Потребителски профил е обособена част от https://www.gabinashop.com/, съдържаща информация за потребителя — e-mail адрес и парола, чрез които са достъпни услугите, предоставяни от Gabina Shoes и се извършва обмен на информация между потребителя и Gabina Shoes; Договор за продажба от разстояние — всеки договор, сключен въз основа на предложение от Gabina Shoes и потребител като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си. Всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор. При извършване на електронно изявление за сключване на договор за продажба, потребителят се съгласява, както с настоящите Общи условия, така и със съдържанието на договора за продажба от разстояние, предвиждащ начините на плащане, достъпен на видно място на https://www.gabinashop.com/. Брошура/известия/съобщения — информационни средства, основно електронни, касаещи продукти, услуги в търговските обекти на Gabina Shoes и на партньорите, включително и закупуване на ваучери, или промоции предлагани в определен период от време;

ІІІ. Поверителност на предоставените данни

3.1. Личните данни, които Gabina Shoes получава при регистрацията или при сключване на договор за продажба без регистрация, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката.

3.2. Gabina Shoes изпълнява изискванията на Закона за защита на личните данни и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на сключване на договора от разстояние, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

3.3. С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде съхранявана и обработвана по предвидения в тях и в закона ред, както и се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в https://www.gabinashop.com/, да бъдат използвани от Gabina Shoes за целите на директния маркетинг.

3.4. Gabina Shoes се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица — държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: — е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент; — информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури; — други посочени в закона случаи.

3.5. С регистрацията си в https://www.gabinashop.com/, потребителят се съгласява на обявения от него е-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от Gabina Shoes.

ІV. Ползване на https://www.gabinashop.com/

4.1. При използването на интернет страницата на Gabina shop, потребителят е отговорен за всички последствия, настъпили от неговото поведение, включително за всякакви имуществени, интелектуални, електронни или от всякакъв друг вид и характер вреди, причинени на интернет страницата, услугите, Gabina shop или всяко друго лице с което Gabina Shoes има сключен договор за съвместна дейност или за предоставяне на услуги според българското законодателство.

4.2. Интернет страницата е адресирана към потребители без и с регистрация. Възможността за поръчки през интернет е достъпна за потребители с местожителство в Република България и извън нея. Лица под 18 години нямат право да отправят изявления и да сключват договори по смисъла на настоящите Общи условия. С изпращането на поръчка и/или със създаването на профил потребителят декларира че е пълнолетен (лице навършило 18 години).

4.3. С приемането на настоящите Общи условия потребителят е уведомен, че цялото съдържание, включително, но не само изображения, изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание публикувани на https://www.gabinashop.com/ са собственост на Gabina shop.

4.4. Потребителят няма право да копира, прехвърля, изменя, използва, излага, предоставя и т.н. съдържанието на https://www.gabinashop.com/, без изричното писмено съгласие на Gabina Shoes, освен ако използването е с некомерсиална цел.

V. Поръчка, договор и плащане на цената

5.1. Потребителят има право да поръчва всички стоки, посочени в https://www.gabinashop.com/. При извършване на поръчката потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на https://www.gabinashop.com/ възможности. При извършване на поръчка потребителят влиза в договорни отношения с Gabina shop за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия. Договорът за продажба от разстояние между Gabina Shoes и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Gabina shop.

5.2. Оn-line системата за покупки през https://www.gabinashop.com/ отразява наличността на артикулите към актуалния момент на разглеждане, като предвид динамиката в продажбите е възможно определени продукти, публикувани и фигуриращи на сайта като „налични“ към момента на даване на поръчката, да бъдат изчерпани и да не могат да бъдат поръчани/потвърдени и доставени от https://www.gabinashop.com/.

5.3. Всички поръчки получени в петък вечер, събота и неделя или по време на официални празници се обработват в следващия първи работен ден.

5.4. Заплащането на цената по договора се извършва посредством посочените на https://www.gabinashop.com/ начини, като с извършването на плащане потребителят прави доброволно изявление, че е съгласен да заплати продукта и че е съгласен с Общите условия.

5.5. Посочените на https://www.gabinashop.com/ цени на продуктите са крайни и са с включен ДДС. Цената за доставка се плаща от потребителя, като при извършване на поръчката се посочва нейната стойност, освен ако изрично не е посочено друго.

5.6. Gabina shop си запазва правото да променя цените на продуктите,  както и тези за доставка.

5.7. Плащането се извършва с наложен платеж – при доставка на поръчания продукт, чрез банков превод, payal или e-pay. Банковата сметка на „Gabina Shoes“ ЕООД е в Уникредит Булбанк, IBAN: ……………………………., BIC: …………………………………..

VІ. Доставка

6.1. Доставката на поръчан чрез https://www.gabinashop.com/ продукт се извършва с куриерска фирма Лео Експрес до посочения от потребителя личен адрес. В случай, че клиента предпочита до офис, доставката се извършва с ЕКОНТ — удобни локации из цялата страна. Стандартната доставка между 1 и 3 чифта, но не повече от 2 кг, струва 5 лв. Цените засягат доставки, направени на територията на България, които не отговарят на условията да бъдат безплатни.

6.3. Поръчките за София и страната се обработват до 2 работни дни, в периода от 9:00 до 17:00 часа.

6.4. При доставката получателят подписва товарителница, с което се удостоверява точното изпълнение на поръчката.

VІІ. Рекламация. Гаранция. Отказ от поръчка

7.1. Рекламация при явни дефекти се предявява до 30 дни след закупуването на стоката, а при скрити дефекти при откриването им, но не по-късно от срока на гаранцията им. Разходите по връщането на продукт, свързан с рекламация и изпращането на нов продукт са за сметка на потребителя. Продуктите с рекламации се изпращат до офис на Еконт или Лео Експрес, в зависимост дали сте поръчали до личен адрес с ЛЕО Експрес или офис на ЕКОНТ. Адреса на изпращача можете да намерите в историята на куриерската фирма в случай, че не пазите товарителницата.

7.2. Гаранционният срок на търговската гаранция на продуктите е 30 дни. При разлепване и/или дефект, който може да бъде отстранен и само ако проблемът не е в резултат на неправилна експлоатация, обувните артикули се ремонтират в срок до 30 дни и се изпращат по куриер за сметка на клиента. Във връзка със спазване на вашите права и съблюдаване на Закона за защита на потребителите е важно да знаете, че: Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. Чл. 113. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. (3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока. (4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й и не трябва да понася значителни неудобства. (5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди. Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената. (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. (4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1. Цитираните членове са от Закона за защита на потребителите.

7.3. В случай, че получен от потребителя продукт не отговаря на желания от размер, потребителят има право да върне артикула за възстановяване на сума, като разходите по връщането и повторното изпращане са за сметка на потребителя.

7.4. При несъответствие на поръчаната стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности: да развали договора и да поиска възстановяване на заплатената от него сума или да иска намаляване на цената. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, ако Gabina shop се съгласи да бъде извършена замяна на стоката с нова или да поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. Gabina shop ще удовлетвори искане за разваляне на договора и ще възстанови заплатената от потребителя сума по банкова сметка на потребителя, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по ЗЗП, и е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на стоката с договора е незначително.

7.5. Отказ от поръчка На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите, потребител, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от куриера. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: закупената стока трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид и придружена с всички документи, които са получени заедно с продукта, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Транспортните разходи при връщане на стоката от потребителя до Gabina shop са за сметка на потребителя, като връщането става в офиса във гр Варна, До офис на ЛЕО Експрес. Gabina shop възстановява на потребителя заплатената от него за върнатата стока сума обратно по банков път  – до 14 работни дни, считано от датата, на която Gabina shop е получил пратката.

 Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок. Когато потребител връща закупена от https://www.gabinashop.com/ с куриерска фирма  сумата за стоката се възстановява по банкова сметка на потребителя, след като бъде отворена пратката и се установи чрез съставяне на констативен протокол, че стоката отговаря на изискванията на посочени по-горе в т.7.5. 4. Ако стоката не отговаря на посоченото, същата се връща за сметка на потребителя на адреса, от който е изпратена до Gabina shop. Закупена стока от https://www.gabinashop.com/ се връща на адреса на Gabina shop  до Офис на ЛЕО ЕКСПРЕС гр Варна

VІІІ. Спорове и жалби

8.1. При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за кореспонденция адрес.

8.2. Всякакви спорове, които могат да настъпят между Gabina shop и потребител ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

Работа за ГАБИНА ЕООД, ID: 128849, БУЛСТАТ: 103153383

Видео профиль

О компании

Фирма Габина — гр. Варна е производител и търговец на дамски обувки, чанти и колани от естествена кожа за вътрешен и външен пазар. Производството на продукти с марката Габина датира отпреди повече от 23 години. Обувните изделия Габина се произвеждат по съвременни технологии с използване качествени материали и при съобразяване с европейските стандарти за ергономичност.
Освен с външен вид и здравина, обувките с марка Габина се отличават и с удобство, модерен дизайн и качествена изработка. Фирма Габина произвежда своите обувки от висококачествени материали, като може да постигне много добри цени на пазара на обувки. Собственото производство гарантира качествена продукция, която може да задоволи всеки клиент.

Контакты

Адрес:
гр. Добрич, бул. 25-ти септември № 49
БУЛСТАТ: 103153383

Официальный сайт:
http://gabinashop.com

Для вопросов, связанных с личными данными:
Форма для контакта

Дело Габена (чрезмерное использование) »Адвокат Аданы Саим Инчекаш

В этой статье представлены следующие темы:

Что такое Габин (Чрезмерное использование)?

Чрезмерное использование, даже в очень старых правовых системах, причину, по которой иногда калечит силу воли, иногда рассматривается как независимый институт, чтобы защитить того, кто в беде, неудобстве, невнимательном и неопытном.

«Своим Творением он хочет, чтобы то, что он получает, было равно тому, что он дает в своих покупках. В контрактах, охватывающих взаимные действия, необходимо поддерживать баланс между полученным и данным, который не выходит за пределы терпимости и не создает впечатления, что одна сторона эксплуатируется ». Адана адвокат Саим ИНЧЕКАŞ заявляет, что защита габина, определенная в нашем законе, играет превентивную роль в обществе от дисбаланса и эксцессов.

Условия дела Габина

Хотя существует полный консенсус в отношении объективного элемента «габина» чрезмерного использования, есть некоторые разногласия в отношении количества субъективных элементов. В то время как некоторые юристы принимают очевидную диспропорцию между действиями как объективный элемент, использование «переговоров» без нахождения в сложной ситуации, использование «неопытности» из-за неопытности и неопытности как субъективный элемент, в то время как другие юристы признают существование двух элементы в «габин» как объективный фактор. Элемент является субъективным элементом с точки зрения нахождения в сложной ситуации «переговоры», невнимания «неопытность» и «неопытность», подверженных чрезмерной эксплуатации «габин», а также чрезмерной эксплуатации. и эксплуатация являются «габинными» элементами чрезмерной эксплуатации, если рассматривать противоположную сторону как субъективный элемент.

Действительно, большинство научных взглядов признают, что в стабильной судебной практике Верховного суда есть два аспекта «габина» объективно и субъективно.

Объективный фактор в случае Габина

Объективный элемент означает явную диспропорцию между действиями. Чтобы сделать наиболее точный и справедливый вывод, необходимо определить правила, касающиеся того, как выявлять и оценивать четкую диспропорцию между действиями. Для этого важно, чтобы действия оценивались в соответствии с.

Задача проведения оценки между действиями принадлежит судье, и судья может лично провести эту оценку, а также воспользоваться услугами экспертов-экспертов по техническим вопросам, которые превышают их профессиональные знания.

Если акт является движимым или недвижимым, необходимо сделать обнаружение, и следует определить отчеты, которые должны быть получены от экспертов-экспертов, и их значения на дату заключения контракта, и, если существуют прецеденты, они должны быть приняты во внимание. Не следует забывать, что, является ли товар спорным или спорным, это отрицательно скажется на стоимости. Степень диспропорции может варьироваться в зависимости от характера каждого конкретного события. 

Действительно, вместо того, чтобы ставить фиксированное, жесткое и фиксированное число на диспропорциональность, рыночную ситуацию, характер договорного действия, прецеденты, тарифы и графики, определенные законами и указами, все объективные элементы, которые могут повлиять на соотношение между действиями или уполномоченные учреждения и организации в отношении акта, предусмотренного контрактом. Судья определяет и определяет, существует ли явное несоответствие между актами, оценивая индексы цен и экспертные заключения, которые должны быть получены от экспертов, которые при необходимости являются экспертами в данной области.

Когда судья определяет диспропорцию, ему не нужно делать длинный отчет. Как можно понять из текста статьи, эта диспропорция должна быть понятной. Другими словами, должна быть четкая разница между действиями, которые нельзя отрицать и которые нельзя терпеть. Разумный человек с нормальными знаниями и мышлением должен иметь диспропорцию с первого взгляда.

Хотя судья ценит открытую диспропорцию, он не должен игнорировать соотношение только между цифрами, а также разницу в значении и значении между числами. Хотя разница в соотношении между лицом, которое приобрело продукт в 50 тысяч TL за 100 тысяч TL, и лицом, купившим продукт в 500 миллионов TL за 1 миллиард TL, одинакова, злоупотребление первым не следует отменять из-за «габина», Необходимо принять решение об аннулировании договора, признав наличие объективного элемента «габин».

Субъективный фактор в случае Габина

Субъективный элемент делится на два;

 1. Штат Мюзаяка; Это может быть основано на экономических или других причинах
 2. Намерение использовать: для этого эксплуатирующая сторона должна знать слабую (трудную) ситуацию эксплуатируемой стороны, открывать несоразмерность и хотеть эксплуатировать и эксплуатировать это явление. Так что должно быть желание извлечь выгоду из этого.

Требование устранения несоответствия между действиями

В первом абзаце статьи 6098 Турецкого кодекса обязательств № 28, который регулирует чрезмерное использование, помимо запроса о возврате его исполнения путем уведомления другой стороны путем уведомления другой стороны о том, что она не связана контрактом в случае чрезмерного использования, ему также было предоставлено право требовать устранения несоответствия между действиями.

Право требовать устранения чрезмерной диспропорции между актами ущерба является инновационным правом.

Уменьшая или воспроизводя один из взаимных актов дисбаланса между актами, договорные отношения поддерживаются и создается новое регулирование, в котором создается баланс действий и создается баланс между действиями. Таким образом, ТБК м. Компоновка 28 создает частичную пустоту модификатора контента.

М.кв. 21 предоставил право расторгнуть договор, в котором произошла чрезмерная эксплуатация, но не дал никаких объяснений относительно того, имеет ли он право требовать устранения диспропорции между актами. Мы не можем сделать вывод, что законодатель хочет запретить все, что он молчит и не регулирует.

Существуют различия в применении Верховного суда. А именно, Y. 13. HD. В принятом им решении он подчеркнул, что невозможно будет исправить и изменить условия договора, поскольку договор был признан недействительным с самого начала с использованием права расторгнуть договор при чрезмерной эксплуатации. (Y. 13. HD. 18. 03.1998 T., 6539 E., 1578 K)

Эти права, которые предоставляются только эксплуатируемым в качестве юридической санкции за чрезмерное использование, имеют избирательное право и не могут быть реализованы после осуществления одного из эксплуатируемых избирательных прав.

Решения Верховного Суда


В случае с Габином сначала должно быть обнаружено несоответствие.

В случае Габена, прежде всего, следует подчеркнуть крайнюю диспропорцию между действиями, если объективный элемент доказан, материальные и духовные аспекты, такие как личность, возраст, состояние здоровья, место в обществе, экономическая мощь, психологическая структура. мутазара следует исследовать. (Y. 1. HD. 14.12.2004-10529 / 13816)

Мувазаа и Габин не могут быть выдвинуты вместе в одном и том же случае.

В законе нет положений, которые бы препятствовали тому, чтобы истец полагался на более чем одну правовую причину по делу. Тем не менее, каждая из основных причин может быть исследована в той степени, в которой это допускается другой. Однако, поскольку в сущности и в габине существуют разные институты, условия доказывания полностью отделены от других. Следовательно, невозможно выдвинуть вместе в одном и том же случае (HGK. 14.6.1995 T. 1995 / 14-208 E. 1995/632 К.)

Адаптация стоимости аренды не требуется, договор должен быть расторгнут

Он подчеркнул, что сторона, утверждающая, что она заключила контракт из-за сложной ситуации, может только потребовать вернуть то, что они дали, расторгнув договор, но что запросы на поддержание его и снижение цены аренды не могут быть приняты. (ЯХГК. 13.12. 2006 г., 2006 / 13-784 Э., 2006/796 К.)

В продаже, осуществленной агентом, нет никакого вопроса о габине и восхищении с точки зрения продавца.

Поскольку продажа была осуществлена ​​поверенным на основании доверенности, в этом случае невозможно получить грант и грант, а поскольку нет объективных элементов дела, необходимо выполнить решение о прекращении частная квартира, которая также была принята Генеральной ассамблеей закона, но сопротивление предыдущему решению противоречит процедуре и закону. (HGK. 12.4.1974 т., 971/1 — 659 д., 400 к.)

Договор должен расторгнуть договор в течение 1 года

Об обязательстве разрыва контракта, выставленного Габину, необходимо сообщить менее чем через год после даты контракта. Это обоснование является новаторским заявлением, и после его передачи другой стороне оно создает суждение и результат.

Если нет объективного элемента, субъективный элемент не рассматривается

При отсутствии объективного элемента нет необходимости исследовать другие аспекты дела. (HGK. 30.9.1972 T., 1970 / 1-229 E., 765 K.)

Духовный аукцион (сложность) может быть проблемой

Аукцион, который является одним из субъективных элементов габи, нельзя рассматривать только как финансовую проблему. Как и необходимость патронажа в связи с болезнью, моральная повестка дня также должна рассматриваться в рамках статьи 21 Обязательственного кодекса.

Для женщины-истицы, которая, по-видимому, взволнована выходом на пенсию из-за болезни, является незначительным передать свою собственность племянникам-ответчикам после того, как она разозлилась на свою долговую дочь, у которой возник спор между ними. Зная это состояние истца, ответчики, которые купили все их товары, показывают, что они выиграли от действий истца. Нет необходимости, чтобы все субъективные элементы габи начислялись одновременно.

Суд не согласен с тем, что истец болен и ему не с кем позаботиться и что торги, о которых идет речь, были отменены с целью похищения их дочери по низкой цене в случае спора с ее дочерью из-за вопроса дебиторской задолженности между ними. Один из субъективных элементов габи, (состояние переговоров), не может рассматриваться только (финансовые трудности). Как (необходимость в защите от болезни или лишения), (духовная повестка дня), это необходимо учитывать в контексте статьи 21 Кодекса обязательств.

Кроме того, женщина-истец, которая очень старая и, видимо, взволнована болезнью своей болезни, является (легкостью), то есть (халифатом), когда женщина-истец, у которой спор между ними составляет 20.000 12.2.1969 лир, злится на дочь-должника и прощает свою собственность племянникам-ответчикам. Зная это состояние истца, ответчики, купившие все их товары, показывают, что истец (извлек выгоду из его халифата). Нет необходимости, чтобы все субъективные элементы габи были начислены одновременно, любая цель, записанная в статье с объективным элементом, который имеет место в контракте (явная диспропорция между визирями), достаточна для того, чтобы признать наличие габи в этом контракте (HGK. 966 1 / 420-101). XNUMX к.)

Мюзаяка может быть материальной или моральной.

Как известно, аукцион может быть материальным или моральным. Когда все доказательства оцениваются вместе, делается вывод, что старый и больной мурисин был назначен, когда он был в духовной повестке дня. Таким образом, не правильно принимать дело, но отклонять его, вводя в заблуждение доказательства. Приговор ОБЪЯВЛЕН. (Я. 1. HD. 22.11.1999 -11731/12108)

В Габине переговоры могут быть материальными или моральными. Старость и одиночество — это духовные счета.

Предмет дела находится в желаемом районе Стамбула. Согласно отчетам экспертов, реальная стоимость в день продажи составляет 450.000 TL. Это значение составляет 200.000 TL, указанное в титуле. Существует четкая и заметная диспропорция между ускорениями по сравнению со стоимостью продаж. Таким образом, объективный элемент сформирован точно. С другой стороны, аукцион может быть материальным или моральным. После смерти мужа истец перешел на простой уровень жизни, живя в богатстве. 3.500 TL в месяц. За исключением дохода от аренды, наличие другого дохода не заявлено и не доказано, оно составляет 25.000 400.000 TL. За исключением ипотечного долга, юрист имеет 1315 75 TL. В этом случае истец ведет финансовые переговоры. Кроме того, истец родился в 1 году в день продажи и ему 8.5.1980 лет, потеряв единственного сына и мужа, а также упал в одиночестве и, следовательно, моральный. Тот факт, что истец продал свой единственный дом, покажет, что он в плохом состоянии. Кроме того, бесспорно, что ответчик, племянник истца и его истец знает эту ситуацию внимательно, и что он извлекает выгоду из этого, и что, таким образом, формируются все элементы Габи. Согласно сделанным заявлениям, отказ от дела вместо его принятия является коррупционным. Было решено единогласно, что приговор был УМЕНЬШЕН. (1980. HD. 6523 Т. 1980/6281 E. XNUMX/XNUMX К.)

Явная разница между выражениями может превысить оценку суда

Значения на дату продажи минимум 110.000 TL. Дом в центре провинции Орду с 33 участками поля вокруг; Тот факт, что деньги быстро потеряли свою покупательную способность и был продан за 55.000 XNUMX TL в то время, когда цены на недвижимость росли (существует явное несоответствие между ivas). Четкая разница между показаниями превышает пределы усмотрения суда. Перед лицом этого пробела обоснование суда относительно объективного элемента не является правильным.

Дело Габина может быть исправлено в дело критики путем исправления

В соответствии со статьями 83 и более поздними законами о гражданско-процессуальном законодательстве, не только процессуальное производство после петиции, но, как можно понять из явного положения статей 88 и 89, можно исправить даже всю петицию, а дело Габина может быть подвергнуто критике в связи с конфискацией защищенной доли. (HGK. 11.9.1963 2/30 E. 68 K.)

В случаях Габина адвокатская плата должна быть определена согласно относительному тарифу.

В иске об отмене правоустанавливающего документа возбуждено дело Габина; Гонорар адвоката должен быть оценен по сравнению с относительным тарифом. (HGK. 13.5.1955 T., E. 1 / 228-63, K. 74).

Неопытность партии

Истец, проживающий в Габине, родился в 1931 году и является неграмотной женщиной. Поэтому, бесспорно, что он не имеет опыта в строительных работах. Поскольку существует явная диспропорция между действиями, соответствующая часть контракта должна быть расторгнута (Ю. 15. HD. 03.03.2005 — 2004/4367 E. — 2005/1195 K.)

Дело Габина может быть возбуждено в суде по одному из спорных объектов недвижимости.

Дело касается запроса об отмене договора и регистрации по юридической причине «габин». Спорные объекты находятся в Бурсе, Муданье и Стамбуле. В последнем параграфе статьи 13 ХУМК требуется, чтобы одно из свойств более чем одного имущества могло быть заменено в районном суде, где находится одно из объектов недвижимости. (1. HD. 3.3.1999 T., 193/1787 E., 1999/1954 K.)

В дополнение к чрезмерной диспропорции между актами, которая является объективным элементом, чтобы говорить о габи; Даже один из двух субъективных элементов должен иметь место в виде одной стороны, застрявшей, неопытной, невнимательной, а другая сторона намерена эксплуатировать и эксплуатировать.

Что касается конкретного случая; Подразумевается, что разница между продажной ценой и реальной стоимостью недвижимости составляет 50%. С точки зрения этого определения, хотя можно отметить, что цель элемент Gabin присутствовал в случае, следует понимать, от объема файла, что истец составлен контракт на строительство для плоских с точки зрения спорного неподвижен, участвовал в других назначениях непосредственно после оспариваемого контракта и присутствовал со своими детьми во время судебного разбирательства. Когда эти установленные факты оцениваются вместе, делается вывод, что невозможно говорить о неопытности истца и его обмане. Другими словами, это не представляется возможным упомянуть субъективный элемент Gabin в процессе назначения спорного. (Ю. 1. HD. 19.09.2006 — 2006/6466 E. — 2006/8887 K.)

Поскольку истец подал иск не только от имени заявителя, но и с точки зрения его доли; Невозможно увидеть дело, даже если участие предусмотрено. (YI HD. 04.12.2001 — 12237/13308)

Исправление условий контракта не может быть запрошено по причине Габина. Недействительная декларация аннулирует договор с рождения.

Фактически, невозможно предъявить иск в форме изменения договорных положений на основании причины просрочки. Сторона, находящаяся в Габене, может воздержаться от выполнения своего действия, расторгнув договор. Если он исчерпал средства, он может забрать их обратно в связи с вознаграждением или несправедливым приобретением. Опять же, выплата истцом арендной платы ответчику без каких-либо оговорок с даты 01.05.1986, когда аренда началась, до 01.01.1987, указывает на то, что договор был утвержден, и договор становится действительным и связывает истца. . (Y.13. HD. 18.03.1998 — 6539 E./1578 K.)

Дело Габина не может быть доказано доказательствами клятвы в природе. (Y. 1. HD. 13.09.1976 — 8269/8425)

В случае Габина должны быть исследованы объективные и субъективные элементы, и следует помнить, что клятва может быть использована. (1. HD. 16.11.1990 Т., 1990/15033 Е., 1990/13231 К.)

Следует признать, что пожилой человек восьмидесяти лет, который плохо видит глаза, улыбается на своей кровати, не может жалеть денег, а иногда испытывает трудности с знакомством со своими родственниками и испытывает чувство одиночества и отчаяния. Ответчик, который является родственником истца, имеет явную непропорциональность между действием и контрагентом, поскольку он приобрел стоимость недвижимости в сто тысяч лир на дату уступки, воспользовавшись этой ситуацией. (Y. 1. HD. 03.05.1989 — 3824/5938)

В юридической причине отмены и регистрации Габина датой начала годового периода снижения является не дата выпуска (договоренности) договора между сторонами, а дата уступки в титуле. (1. HD. 30.9.1986 Т., 1986/5926 Е., 1986/9781 К.)

Стороны согласились со всеми условиями договора; Адвокат представлял ответчика только во время процедуры в земельной книге. В этом случае правильно принять решение об отмене и регистрации из-за габина, все из которых реализовано. (1. HD. 11.6.1984 Т., 1984/6877 Е., 1984/7004 К.)

Поскольку обычная передача по телефону невозможна, заявитель, который запрашивает льготный перевод по первому заказу, не имеет законных оснований для возмещения уплаченной за него цены. Переплата не считается габином. (Y. 13. HD., 7.2.1983, 8145 г., т. 646, к. XNUMX).

Нельзя полагаться на объективную причину габина, поскольку объективный элемент не может быть определен в соответствующем договоре до его смерти.(1. HD. 4.6.1982 Т., 1982/7801 Е., 1982/7420 К.)

Габин может быть доказан в словах-свидетелях.

В конкретном случае из объяснений в петиции понятно, что дело было основано на «Габине» без каких-либо колебаний. Итак, ХАМК. Искусство. Согласно 293/5, свидетель был услышан в инциденте. (13. HD. 13.10.1981 Т. 4212 Е. 6344 К.)

Разница в пятьдесят процентов между положениями (выражениями) считается открытой диспропорцией. Чтобы говорить о непропорциональности в обычных условиях, между положениями должна быть разница более чем в двадцать пять процентов.

В двусторонних договорах, охватывающих взаимные права и долги, необходимо и обязательно иметь «экономический баланс» между действиями, который является «разумным» и подходит для «нормальных» потребностей жизни. На самом деле, при обычных обстоятельствах, даже невозможно заключить контракты без такого баланса между преимуществами сторон. Однако не всегда возможно установить разумный баланс с точки зрения взаимной выгоды и интересов в каждом контракте. Иногда даже факт, что заключены контракты, не может сбалансировать выгоду из-за существования ряда причин. В таких случаях, когда нет разумного баланса между действиями и действиями, которые обеспечивают «чрезмерное использование» одной из сторон и которые не могут быть квалифицированы как «естественные», он считается «недействительным» из-за того, что в некоторых странах договор считается незаконным и вредным для этого договора, как в нашей стране. способы «прекращения» в конце судебного разбирательства в отношении лица, проводившего наблюдение, оставались открытыми. В этом случае, поскольку истец основывается на причине «габин», инцидент должен быть рассмотрен и оценен в соответствии с положениями статьи 21 Кодекса обязательств. Для того чтобы такой случай был принят и договор был расторгнут, несомненно, существует обязательство определить, что существуют все определенные условия, упомянутые в законе.

В таких спорах первым и основным элементом является наличие «открытого спора» между взаимными константами. Невозможно говорить о габине в случае, когда этого состояния, которое выражается как «объективный» элемент в обучении, не существует.

Четкая диспропорция — это скорее «абстрактный» всеобъемлющий термин. Что касается судебной практики, то необходимо уточнить абстракцию в юридическом термине, который легко понять. Согласно Федеральному суду Швейцарии, «явная диспропорция» означает, что существует «заметная» крайняя разница между взаимными константами. Согласно нормальным знаниям и взглядам нормального человека, считается, что существует «явная несоразмерность» в усмотрении, что между действиями существует чрезвычайная и чрезмерная разница (иваза).

Согласно нашему Кодексу обязательств, он имеет швейцарское происхождение. Наш закон не пошел по пути определения и определения диспропорции между испытуемыми путем сохранения «лицемерного» соотношения, такого как 5/10 или 6/10…, точно так же, как оригинал, Франция не включила предусмотренное арифметическое соотношение.

В нашем законодательстве, если бы это направление, то есть различие между последствиями, было выражено «определенной цифрой» вместо «явной диспропорции», возможности применения статьи 21 или, скорее, для достижения желаемой и желаемой цели от этого учреждения были бы значительно ограничены и ограничены. В каждом случае судья должен искать и применять постоянную арифметическую норму, указанную в законе, например, для принятия габина в случае, когда произошла разница 5/10 из 500/1000, и в другой ситуации, когда эта пропорция возрастает до 501/1000. Он должен был бы отклонить его требование. Хотя между этими двумя событиями, такими как 1/1000, была незначительная разница, было невозможно предотвратить различные результаты, несовместимые с разумом и справедливостью.

Наш Кодекс обязательств счел необходимым включить широкий спектр «свободной оценки» судьи в этом отношении, чтобы предотвратить появление результатов, которые на практике будут считаться странными и несправедливыми. По сути, одной из основных особенностей нашего Гражданского кодекса, даже самой заметной, является право на «усмотрение», которое предоставляется судье во многих случаях. Благодаря усмотрению судьи в важных вопросах закон обеспечил гибкость, адаптировался к быстро меняющимся социальным условиям и потребностям, а положения стали более гуманными.

Хотя судья редко использует «законотворческие» полномочия в первой статье Гражданского кодекса, ему приходится часто пользоваться дискреционными правами.

Наш Гражданский кодекс предоставил судье очень сильную и полезную возможность для отправления правосудия, предоставив широкую свободу усмотрения во многих случаях с этими мыслями. Статья 21 Обязательственного кодекса является одной из областей, в которых осуществляется это право. Эксперт определяет материальную и экономическую ценность выражений. Судья «ценит», есть ли между выражениями «явная диспропорция».

На практике настоятельно необходимо довести открытый непропорциональный элемент к открытости, которая предотвращает колебания и ошибки на практике. При определении того, какая разница в скоростях между выражениями будет считаться «открытой диспропорцией», следует установить некоторые точки триангуляции и использовать разные методы.

Во-первых, целесообразно использовать потолок и базу, которые определяют, какая разница будет учитываться или не учитываться, если событие, являющееся предметом спора, и характеристики сторон не требуют какой-либо другой оценки. В соответствии с непрерывным применением круга, разность 50/100 между ускорениями является явно несоразмерной, это точно. Обмен имущества или услуги стоимостью 10.000 5000 лир на XNUMX лир не является разумной формой обмена, которую может принять нормальный человек. Несомненно, разница в XNUMX% в практике агентства не считается открытой диспропорцией.

Таким образом, существует потребность в разнице между ускорениями не менее чем на двадцать пять процентов, чтобы можно было говорить об открытой диспропорции в обычных обстоятельствах.

Когда сравниваются выгоды, полученные сторонами от контракта; можно легко и без колебаний прийти к определенному оценочному суждению, которое на первый взгляд может быть предложено как «меньше», другое — «много», одно «большое», а другое — «маленькое» …

В этом отношении можно получить результаты, используя графическое приложение, и легко оценить, есть ли «заметная» разница между ivas. А именно, исходя из определенной шкалы, можно сделать солидный вывод, сравнив длины двух прямых линий, одна из которых представляет «реальную стоимость» на дату контракта, «стоимость контракта», принятая в другом контракте и проведенная рядом.

Реальная стоимость »-» —

Стоимость контракта »

в Турции до 1965 года очень мало дел было возбуждено на основании обвинений в болтливости. В последние годы число дел, основанных на статье 21 Кодекса обязательств, увеличилось. Причиной этого увеличения являются экономические условия, упомянутые выше. Поскольку стоимость товара, проданного этим вечером, увеличивается на следующее утро, продавцы стремятся вернуться из контрактов и хотят достичь своих целей с помощью исков, которые они подали на основании статьи 21 Кодекса обязательств. По этой причине эту тенденцию продавцов не следует игнорировать в таких случаях.

Хотя в статье 21 Кодекса об обязательствах подчеркивалось, что не указано, что определенная цифра не указана в направлении определения явной диспропорции, тот факт, что трудно достичь цели, ожидаемой от учреждения, и что определение чрезмерной диспропорциональности оставлено на усмотрение судьи, тогда также рассматривается как противоречие, что чрезмерная диспропорция больше, чем на двадцать процентов. Понятно, что решение не отклоняется от цели законодателя и что конкретный показатель используется для руководства судьей. Тем не менее, следует признать, что в решении было сделано заявление, превышающее цель.

Поскольку объективный элемент в деле никогда не был реализован, нет необходимости исследовать и исследовать аспекты субъективного элемента, которые должны быть причиной явного спора.

Поскольку отклонение дела было необходимо с этими мыслями, было единодушно решено, что вердикт (УСТАРЕВАНИЕ) решения является неприемлемым. (1. HD. 27.12.1976 Т., 1976/10791 Э., 1976/12751 К.)

В браке тот факт, что один из супругов участвует в переговорах, требует признания того, что другой ведет переговоры. В этом случае существование субъективного элемента Габи происходит. (1. HD. 22.11.1974 Т., 1974/10284 Е., 1974/8745 К.)

Даватьотсрочка (переговоры) может быть материальной и духовной. Если страх жить вне общества, в котором он живет, толкнул истца в кризис, это состояние рассматривается как духовное нападение. (1. HD. 28.2.1974 Т., 1974/1924 Е., 1974/1255 К.)

В претензиях Габина несоответствие между ускорениями должно быть установлено экспертом. (4. HD. 6.10.1969 Т., 7689 Е. 8270 К.)

Свидетель может доказать, что правовые отношения, определенные в документе, выданном непосредственно перед нотариусом, имеют недостатки из-за ошибок, обмана, габина. (4. HD. 30.9.1968 Т., 10514 Е. 7106 К.)

Утверждение о том, что ткацкий станок продается по непомерной цене из-за неопытности и невежества, является требованием Габина.

Истица; Поскольку ответчик обманул себя и продал ткацкий станок по завышенной цене, он потребовал вернуть дополнительную оплату в размере 900 лир с аннулированием счетов. Даже если требование истца считается постоянным, дело было прекращено, так как дело было не по делу Габина, а по этому делу, которое не было замечено, было возбуждено дело по Габину. (4. HD. 19.11.1965 г. Т., 8336 Е. 6060 К.)

Как и все контракты, он может быть устранен на основании габина в мирном соглашении перед судьей. (4. HD. 8.11.1965 Т., 7613 Э., 5593 К.)

Иск Габина можно услышать в выпуске релиза. (3. HD. 1.3.1963 Т., 1675 Е. 1707 К.)

Габин не может быть востребован в продаже по требованию.(1. HD. 22.11.1952 Т. 7361/4408)

Запрос компенсации из-за Габина = Истирдат-Кейс Энричи

В аукционе нет габина. (4. HD. 6.4.1950 Т., Е. 2144 — К. 2120)

Исследуется, существует ли явное несоответствие между действиями в Габине и извлекается ли пользу из опыта истца.

Хотя эксперт заявил, что меха, проданная истцу ответчиком, была иранским космонавтом, в соответствии с тем фактом, что эти астраганы были проданы за тысячу лир и были объявлены за 480 лир на дату продажи, было ли явное несоответствие между кредитами и было ли это сделано с использованием неопытности истца. Хотя необходимо провести расследование и принять решение о существовании габина с учетом положений статьи 21 Соединенного Королевства, отклонение дела по ставкам неоспоримо, поскольку избыточной продажной цены недостаточно для существования габина. К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ, (4. HD. 16.2.1950 Т., 1950/952 Э. 1950/971 К.)

Если время не прошло, право расторжения переходит к наследникам из-за габина. (1-е HD. 22.12.1936 T., 5181/1236)

Хотя нет четкой диспропорции между актами болтливости переплата, так как его наличие принято истирада в Карар потребуется отдать.  (16 HD Основа: 2016/1570 Решение: 2017/919 Дата: 02.03.2017)

сила воли в судопроизводстве и чрезмерное использование Понятно, что доказать его обвинения можно с помощью свидетеля и всевозможных доказательств даже без письменного документа.


Ресурсы:

 1. Э. Озкая, Тунчемай, Саймен, Арсебюк
 2. Решения Верховного Суда

Адвокат Саим ИНЧЕКАŞ — Адана Юрист

Лекарство — Габина М 500 мг / 300 мг — 10 таблеток (габапентин) Прейскурант или стоимость лекарства

Шрифт: A-A +


Информация о препарате Габина М (габапентин) от Anikem Laboratories

Название препарата: Габапентин

Габапентин (Габарон) дженерик Габина М — противосудорожное средство, назначаемое при постгерпетической невралгии и эпилепсии.
Подробнее о габапентине


Другие торговые наименования габапентина

Индия:

Подробнее …

Международный:

Габароне, Нейронтин
В настоящее время Medindia располагает информацией о 3080 непатентованных лекарствах и 110 058 брендах, цены на которые указаны. Новые препараты с ценами указываются по мере их утверждения контролером.Пожалуйста, напишите нам ([email protected]), если лекарство отсутствует в нашем исчерпывающем прайс-листе на лекарства.
Состояние здоровья, при котором может быть назначена Габина М.

Тело в целом : усталость, увеличение веса, боли в спине, отек конечностей, слабость, инфекция, головная боль, случайная травма и боль в животе.

Сердце : Расширение кровеносных сосудов.

Желудочно-кишечный тракт : Несварение, сухость во рту или горле, запор, повышенный аппетит, диарея, тошнота, рвота и метеоризм.

Кровь : Уменьшение лейкоцитов.

Скелетно-мышечная система : мышечные боли и переломы.

Центральная нервная система : Сонливость, головокружение, нарушение координации движений, куриная слепота, тремор, нервозность, потеря памяти, депрессия, ненормальное мышление и подергивания.

Респираторная система : Насморк и кашель.

Кожа : Ссадина, зуд и сыпь.

Метаболический : отек конечностей, увеличение веса и повышение уровня сахара в крови.

Мочеполовая : Импотенция.

Глаз и ЛОР : нечеткое зрение, воспаление глаз, двоение в глазах и инфекция уха.

Постгерпетическая невралгия
У взрослых с постгерпетической невралгией терапию нейронтином можно начинать с однократной дозы 300 мг в 1-й день, 600 мг / день во 2-й день и 900 мг / день в 3-й день разделенными дозами.
Эпилепсия
Пациенты старше 12 лет: эффективная доза нейронтина составляет от 900 до 1800 мг / день и вводится в разделенных дозах (три раза в день) с использованием капсул 300 или 400 мг или таблеток 600 или 800 мг. Начальная доза — 300 мг 3 раза в сутки.

Он выпускается в виде таблеток, капсул и сиропа для приема внутрь, с едой или без нее.

Повышенная чувствительность.

Следует проявлять осторожность у пациентов с депрессией, суицидными мыслями, почечной недостаточностью, любой аллергией, принимающих другие лекарства, особенно у детей младше 3 лет, во время беременности и кормления грудью.

• Это может вызвать сонливость, головокружение или помутнение зрения, не водите машину и не работайте с механизмами во время приема этого лекарства.

• Может повлиять на уровень сахара в крови; регулярно контролировать уровень сахара.

• У пациента может развиться повышенный риск суицидальных мыслей; внимательно следите за ними.

• Регулярно контролируйте функцию печени, функцию почек и общий анализ крови, пока принимаете это лекарство.

Избегайте превышения дозировки.

Хранить при 25 ° C.


Габина Фамилия

Чтобы узнать больше о фамилии Габина , нужно узнать больше о людях, которые, вероятно, имеют типичное происхождение и предков. Это одно из аргументированных объяснений того, почему нормально, что фамилия Габина больше представлена ​​в одной или нескольких странах, связанных с миром, по сравнению с другими.Здесь вы можете узнать, в каких странах мира проживает много людей с фамилией Габина .

Фамилия

Габина в мире

Глобализация привела к тому, что фамилии распространились далеко за пределы страны их происхождения, так что можно найти африканские фамилии в Европе или индийские фамилии в Океании. То же самое происходит с Габина , что, как вы можете подтвердить, можно сказать, что это фамилия, которую можно найти во всех странах, связанных с миром.Точно так же есть нации, в которых, несомненно, плотность лиц, использующих фамилию Габина , выше, чем вдали.

Карта относительно фамилии

Габина

Вероятность изучения на карте земного шара того, какие страны имеют большее количество Габина на Земле, нам очень помогает. Помещая себя на карту для конкретной страны, мы можем начать видеть конкретное количество людей по фамилии Габина , чтобы таким образом получить полную информацию обо всех Габина , которую вы могли бы получить в настоящее время. в этой нации.Все это дополнительно помогает нам понять не только происхождение фамилии Габина , но и то, каким образом люди, изначально являвшиеся основными членами семьи, носившие фамилию Габина , переехали и переехали. Точно так же можно увидеть, в каких местах они поселились и выросли, что объясняет, почему, если Габина — наша фамилия, кажется интересным, для каких других народов мира возможно, что этот один из наших предков когда-то переехал. .

Страны с большим количеством стран

Габина на Земле
 1. Папуа-Новая Гвинея (184)
 2. Филиппины (113)
 3. Россия (42)
 4. США (34)
 5. Бразилия (25)
 6. Мексика (25)
 7. Франция (14)
 8. Чешская Республика (4)
 9. Камерун (3)
 10. Дания (3)
 11. Словакия (3)
 12. Хорватия (2)
 13. Израиль (2)
 14. Индия (2)
 15. Маврикий (2)
 16. Перу (2)
 17. Австралия (1)
 18. Беларусь (1)
 19. Демократическая Республика Конго (1)
 20. Швейцария (1)
 21. Колумбия (1)
 22. Куба (1) )
 23. Доминиканская Республика (1)
 24. Испания (1)
 25. Англия (1)
 26. Индонезия (1)
 27. Италия (1)
 28. Иордания (1)
 29. Нигер (1)
 30. Уганда (1)
 31. Если вы посмотрите очень внимательно, на apellidos.de мы даем вам все необходимое, чтобы иметь возможность иметь реальную информацию о том, в каких странах на самом деле самое большое количество людей со всей фамилией Габина во всем мире. Более того, вы можете очень наглядно просмотреть их на нашей карте, на которой страны, использующие наибольшее количество людей, которым помогает фамилия Габина , изображены окрашенными в более сильный тон. Таким образом, всего лишь одним взглядом, можно определить, в каких странах Габина является очень распространенной фамилией, а в каких странах Габина может быть необычной или отсутствующей фамилией.

Как доехать до Gabina в San Salvatore Monferrato на автобусе

Общественный транспорт до Gabina в San Salvatore Monferrato

Не знаете, как доехать до Gabina в San Salvatore Monferrato, Италия? Moovit поможет вам найти лучший способ добраться до Gabina от ближайшей остановки общественного транспорта, используя пошаговые инструкции.

Moovit предоставляет бесплатные карты и маршруты в реальном времени, которые помогут вам сориентироваться в вашем городе.Открывайте расписания, поездки, часы работы, и узнайте, сколько займет дорога до Габина с учетом данных Реального Времени.

Ищете остановку или станцию ​​около Gabina? Проверьте список ближайших остановок к пункту назначения: San Salvatore M.To.

Вы можете доехать до Gabina на автобусе.У этих линий и маршрутов есть остановки поблизости: Автобус: 002 ***

Хотите узнать, есть ли другой маршрут, который приведет вас туда раньше? Moovit поможет вам найти альтернативные маршруты или время. Получите инструкции, как легко доехать до или от Gabina с помощью приложения или сайте Moovit.

С нами добраться до Gabina стало проще простого, поэтому более 930 млн. Пользователей, включая жителей San Salvatore Monferrato, доверяют Moovit как лучшему транспортному приложению.Вам не нужно загружать отдельное приложение для автобуса или поезд. Moovit — ваше универсальное транспортное приложение, которое поможет вам узнать самое лучшее из доступных расписаний автобусов и поездов.

Модный рюкзак Gabina из веганской кожи, сумка и браслет (2 предмета)

Модный рюкзак Gabina из веганской кожи, сумка и браслет (2 предмета)

Веганская кожа
Двойная застежка-молния
Внутренняя часть из ткани на подкладке
Регулируемые ремни с пряжкой
Передний внешний нижний карман на молнии
Внутренний карман на задней стенке на молнии
Внутренний открытый верхний карман
Золотые молнии и застежка-молния
Соответствующий браслет (размер: H- 6 дюймов, w-9-1 / 2 дюйма, D-1 дюйм)
Прибл.Размер: 13 дюймов (Ш) x 16 дюймов (В) x 6 дюймов (Г)
Длина ручки: 3 дюйма
Длина плечевого ремня: от конца до конца 35 дюймов

Габина является частью Marco и не связана с Майклом Корсом.


 • Марка США и (импорт).
 • Дизайнеры нашей команды Macro разбираются не только в моде, они создают сотни различных стилей, чтобы они соответствовали вашим потребностям.
 • Габина является частью Марко и не связана с Майклом Корсом.

Gabina Fashion Сумка и браслет из веганской кожи (2 предмета) Бежевый

 • Указания по уходу: нет
 • Материалы аксессуаров и сумки: искусственная кожа
 • Размеры: 16.0 дюймов (В) x 6,0 дюймов (Ш) x 13,0 дюймов (Д)
 • Вес: 2,5 фунта

Gabina Fashion Сумка и браслет из веганской кожи (2 предмета) Черный

 • Указания по уходу: нет
 • Материалы аксессуаров и сумки: искусственная кожа
 • Размеры: 16,0 дюймов (В) x 6,0 дюймов (Ш) x 13,0 дюймов (Д)
 • Вес: 2,5 фунта

Gabina Fashion Сумка и браслет из веганской кожи (2 шт.) Синий

 • Указания по уходу: нет
 • Материалы аксессуаров и сумки: искусственная кожа
 • Размеры: 16.0 дюймов (В) x 6,0 дюймов (Ш) x 13,0 дюймов (Д)
 • Вес: 2,5 фунта

Gabina Fashion — рюкзак из веганской кожи, сумка и браслет (2 предмета), кофейный

 • Указания по уходу: нет
 • Материалы аксессуаров и сумки: искусственная кожа
 • Размеры: 16,0 дюймов (В) x 6,0 дюймов (Ш) x 13,0 дюймов (Д)
 • Вес: 2,5 фунта

Gabina Fashion — рюкзак из веганской кожи, сумка и браслет (2 предмета) Серый

 • Указания по уходу: нет
 • Материалы аксессуаров и сумки: искусственная кожа
 • Размеры: 16.0 дюймов (В) x 6,0 дюймов (Ш) x 13,0 дюймов (Д)
 • Вес: 2,5 фунта

Gabina Fashion Сумка и браслет из веганской кожи (2 предмета) Красный

 • Указания по уходу: нет
 • Материалы аксессуаров и сумки: искусственная кожа
 • Размеры: 16,0 дюймов (В) x 6,0 дюймов (Ш) x 13,0 дюймов (Д)
 • Вес: 2,5 фунта

Габина Дехойоз | Исследователь зарплат правительства Texas Tribune

СОТРУДНИК

Специалист по семейным услугам I • Департамент семьи и опекунских служб

 • Гонка

  испаноязычные

 • Пол

  женский

 • Дата аренды *

  нояб.23 декабря 2009 г.

 • Заработная плата

  58 377 долл. США

 • Статус занятости

  Очная

 • Часов в неделю

  40

* Дата приема на работу относится к текущему работодателю, Департаменту по делам семьи и защиты. Для сотрудников с перерывами в работе это самая последняя дата приема на работу.

История занятости

Вот каждый раз, когда этот человек значился в данных о зарплате штата, которые собирала Tribune. Это не весь их стаж работы в государстве.

Дата Должность Агентство Часы работы в неделю * Заработная плата Изменение **
1 июля 2021 г. Специалист по семейным услугам I Департамент семьи и опекунских служб 40 58 377 долл. США 0%
1 апреля 2021 г. Специалист по семейным услугам I Департамент семьи и опекунских служб 40 58 377 долл. США 0%
Февраль1, 2021 Специалист по семейным услугам I Департамент семьи и опекунских служб 40 58 377 долл. США 0%
1 октября 2020 г. Специалист по семейным услугам I Департамент семьи и опекунских служб 40 58 377 долл. США 0%
1 июля 2020 г. Специалист по семейным услугам I Департамент семьи и опекунских служб 40 58 377 долл. США

Должность:

Специалист по семейным услугам I

Агентство:

Отделение семьи и опекунства

Должность:

Специалист по семейным услугам I

Агентство:

Отделение семьи и опекунства

Должность:

Специалист по семейным услугам I

Агентство:

Отделение семьи и опекунства

Должность:

Специалист по семейным услугам I

Агентство:

Отделение семьи и опекунства

Должность:

Специалист по семейным услугам I

Агентство:

Отделение семьи и опекунства

* Часы в неделю указывают количество часов, в течение которых этот человек должен работать на этой должности.

** Изменение указывает на процентное увеличение или уменьшение заработной платы по сравнению с предыдущей датой.

Что означает имя Габина? Анализ Нумерология Происхождение

Значение имени Габина , анализ имени Габина и многое другое … Что означает Габина и его нумерология, определение, происхождение, популярность и очень интересная информация. Воспользуйтесь быстрым меню.

реклама

Информация о имени Габина

реклама

Пол имени Габина : Девушка

Цвет имени Габина : Синий и розовый

Происхождение имени Габина : Испанский

Значение Of The Name Gabina

реклама

Определение Gabina : из габия, Италия

Статистика Name Gabina

Сколько людей в U.S имеют имя Габина : 1,035

Ранг имени Габина в США : 11,326-е

Сколько букв в имени Габина? 6

Изображение имени Габина

реклама

Рассмотрите свое имя Габина как картинку. Как бы это выглядело? Это будет весело! Используя значение Габины, мы подготовили эту картину. Не заморачиваться по полу. =)

Нумерология имени Габина

реклама

В таблице ниже вы можете найти буквы, которые содержит имя Габина, и цифры его алфавита.После того, как вы сложите эти числа, это будет нумерологическое число вашего имени.

Номер назначения имени Габина

Чтобы вычислить судовое число имени Габина, посмотрите, пожалуйста, таблицу ниже. Каждой букве имени Габина соответствует цифра. Сложите эти числа и получите число вашей судьбы.

9000 9000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
E F G-Ğ H I
J K L M N O P Q Q T U V W X Y Z

g (7) + a (1) + b (2) + i (9) + n (5) ) + a (1) = => 2 + 5 = 7

Число Судьбы: 7 .Вот анализ твоего имени по твоему числу судьбы.

Gabina Destiny Analysis

Вы теплый и дружелюбный человек и очень любите общественные встречи с большим количеством людей. Вы проницательны и любите разговаривать. У вас приподнятая натура и переменчивая. Это делает вас вспыльчивым, опрометчивым и упрямым. Вы всегда влюбляетесь и разлюбляете. Вы быстро теряете интерес к кому-то. Сегодня здесь, а завтра нет — это вы. Затем, когда вы решите больше не видеть вас, вы можете продолжить с того места, на котором остановились!

Анализ имени Габина

Вот анализ имени Габина .

Letter Анализ
G Электроэнергия нужна постоянно. Вы можете сделать все, чтобы удовлетворить эту потребность, и вы тоже можете быть очень упрямыми.
A У вас сильнее чувство анализа жизни. Вы известны как разумный человек.
B У вас есть четкое видение будущего. Вы видите вещи с большой надеждой, держитесь за эту надежду и никогда не отпускаете ее..
© Вы самый эмоциональный человек. Ваше сердце легко разбить, и вы очень чувствительны.
N У вас большой здравый смысл и более высокие жизненные способности. Вы видите вещи задолго до того, как они произойдут.
A У вас сильнее чувство анализа жизни. Вы известны как разумный человек.

Габина Характер Анализ смысла

Вот характеристики Габины в деталях.
 • Вам может быть трудно выразить свои глубокие мысли и чувства устно.
 • Другим вы кажетесь спокойным, но временами внутренне страдаете нервным напряжением.
 • Промедление — это слабость, потому что очень часто вы склонны избегать проблем и оставлять дела невыполненными до последнего момента, когда вы будете вынуждены действовать.
 • Отсутствие позитива и уверенности — источник трудностей при принятии решений в деловых отношениях.
 • Это имя вызывает слабость сердца, органов дыхания или почек.
 • Вы склонны употреблять обильную пищу без надлежащего питания.
 • Ваше имя Габина создает идеалистическую, чувствительную натуру и стремление к культуре и изысканности жизни.
 • Вас легко обидеть, и вы можете страдать от депрессии.
 • Вам лучше всего работать в непринужденной обстановке при выполнении письменных, математических или аналитических задач, требующих концентрации.
 • Вы хотите лучшего, но вам не хватает уверенности и агрессивности, чтобы реализовать свои желания.
 • Для вас гораздо естественнее излагать свои глубокие мысли в письменной форме.

Могу ли я назвать мою малышку Габиной?

Да, вы можете назвать свою малышку Габиной!

Список знаменитостей с именем Габина

✖Извините, но мы не смогли найти знаменитостей, связанных с именем Габина. Ваше имя настолько редкое, что мы не смогли найти с ним никакого определения.

Габина по-арабски

Если вы хотите увидеть свое имя на арабской каллиграфии ниже, вы можете найти Габина арабскими буквами.

ابينه

реклама

Габина китайскими иероглифами

Если вы хотите увидеть свое имя на китайском языке ниже, вы можете найти Габина китайскими буквами.

加比纳

Габина в египетских иероглифах

Здесь вы можете увидеть имя Габина в иероглифах (древнеегипетские)

Как сказать Габина на американском языке жестов

В этом разделе показано, как произносить имя Габина на Американский язык жестов, и вы можете встретиться с глухим человеком и представиться.

Искать другое имя?

Не только Габина означает , верно? Не останавливайтесь! Искать другое имя…

Габина Значение имени, о ливанской девушке Имя Габина

Вас зовут Габина? Узнать значение, нумерологию и подробности имени девушки из Ливана Габина

Габина — это имя девушки, и значение этого имени — « Мед, ».

Исходя из нумерологического значения 9, Габина ориентирована на успех, изобретательна, влиятельна, толерантна, дружелюбна, духовна, творческая, выразительная, гуманная, полезная, самоотверженная, идеалистичная, щедрая, альтруистская, преданная и романтичная.Ниже приведены некоторые сведения об имени Gabina на основе нумерологического значения —
Качества Сострадательный, идеалистический
Счастливый цвет Красный
Правящая планета Марс
Счастливое число 9

Анализ каждой буквы имени «
Габина » в каждом имени каждая буква имеет определенное значение, которое описывает природу имени.Ниже в таблице описана каждая буква имени Габина .
Письма Описание
г Вы интеллектуально активный человек с огромным драйвом и способностью добиваться результатов. Вы провидец, и это может принести вам финансовую выгоду в будущем.
А Вы сам по себе, прирожденный лидер, амбициозный и свободомыслящий.
Б Вы чувствительны и немного интровертированы. Вы очень лояльны, сохраняете непредвзятость и чаще думаете сами.
I Вы сострадательный человек, глубоко переживающий. В таком случае логично, что вы также артистичны и креативны, разбираетесь во всем, от моды до композиции.
Вы — человек нестандартного мышления, творческий и оригинальный. У вас также есть сильная воля к тому, чтобы мнения совпадали.
А Вы сам по себе, прирожденный лидер, амбициозный и свободомыслящий.

Метод расчета нумерологии имени «
Габина »
Алфавит Итого по алфавиту.
(например: U = 21 = 2 + 1 = 3)
г 7
А 1
Б 2
I 9
5
А 1
Итого 25
Промежуточный итог 25 7
Расчетная нумерология 9
Найдите значение своего имени
Искать имена с помощью расширенного поиска

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.